تناقضات قانونی، مهمترین گلایه موسسات کرایه اتومبیل

در این جلسه مهمترین مسائل و مشکلات این صنف مطرح شد. مشکلات احصائ شده به شرح نمودار زیر می باشد: