تذکر دکتر مقتدایی به وزیر امورخارجه درخصوص بهره گیری ازظرفیت سفارتخانه ها در توسعه صادرات صنایع دستی