توئیت دکتر مقتدایی در خصوص پاسخ وزیر ارتباطات پیرامون بدهی به کاربران تلگرام

.