تذکر دکتر مقتدایی به وزیر امورخارجه درخصوص بهره گیری ازظرفیت سفارتخانه ها در توسعه صادرات صنایع دستی

دکتر مقتدایی بهره گیری از ظرفیت سفارتخانه ها در توسعه صادرات صنایع دستی را از طریق تذکر کتبی به وزیر امورخارجه متذکر شد.

بیشتر