دکتر مقتدایی در خصوص فرونشست زمین در اصفهان، توضیح می دهد

موضوع فرونشست در اصفهان، مسئله ای جدی است: دکتر مقتدایی در این باره در مجلس توضیح می دهد/ همراه با فیلم

بیشتر