دکتر مقتدایی در خصوص فرونشست زمین در اصفهان، توضیح می دهد

دکتر مقتدایی در مجلس شورای اسلامی توضیح داد که موضوع فرونشست در اصفهان جدی است.