سوال دکتر مقتدایی از وزیر ارتباطات پیرامون «علت عدم شفاف سازی لازم در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام

.