مقتدایی: تأمین واکسن مورد نیاز اصفهان را از وزارت بهداشت خواستار شد

.