بازدید دکتر مقتدایی از نیروگاه شهید منتظری و شهید عباسپور در خصوص مشعل های مازوت سوز

پیرو وبینار برگزار شده با حضور دکتر عباس مقتدایی، تعدادی نمایندگان اصفهان، دادستان اصفهان، استاندار اصفهان، مدیر کل محیط زیست اصفهان و برخی مسئولین استانداری اصفهان، پیرامون استفاده مجدد از مشعل های مازوت سوز، درخواستی مبنی بر بازدید از این مشعل ها در نیروگاه شهید منتظری و نیروگاه شهید عباس پور تصویب شد.
روز گذشته بازدیدی با حضور دادستان اصفهان، نماینده های برخی نمایندگان مجلس و مدیر کل محیط زیست و مدیرکل بحران استانداری صورت گرفت. در این بازدید پلمپ های مشعل های مازوت سوز مورد بررسی قرار گرفت.

 


لازم به ذکر است این پلمپ های مشعل های مازوت سوز اولین بار توسط دکتر عباس مقتدایی در مجلس نهم که با  شکایت شخصی پیگیری کردند انجام شد. پلمپ ها توسط دادستانی وقت انجام گرفت و همچنان این پلمپ ها برای حفظ سلامتی مردم وجود دارد.