مقتدایی: حدود یک چهارم جمعیت جهان برای شهادت آقای رئیسی عزای عمومی اعلام کردند.

حدود یک چهارم جمعیت جهان برای شهادت آقای رئیسی عزای عمومی اعلام کردند که نکته خیلی مهمی است. این به غیر از کشورهایی است که پرچم ‌های خود نیمه برافراشته کردند و ادای احترام نمودند این یعنی دنیا با ایرانیان همدلی شان را ابراز داشتند.