مکاتبه دکترمقتدایی با وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی به منظور پیگیری مشکل سهم بیمه کارفرمایان کشاورزی

.