مکاتبه با رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تکمیل پروژه های عمرانی روستاهای شرق اصفهان

.