ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کارآفرینی به مراجعین در دفتر نمایندگی دکتر مقتدایی

.