ارائه مشاوره تخصصی در زمینه حقوقی و قضایی به مراجعین در دفتر نمایندگی دکتر مقتدایی

.