نمودار مسائل و مشکلات روستاهای بخش جرقویه سفلی که دردفتر نمایندگی دکترمقتدایی احصاء شده است

.