کارگروه بازنشستگان تشکیل شد

در جلسه ای که با حضور دکتر مقتدایی و نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی اصفهان برگزار شد، بازنشستگان به تبیین و توضیح مهمترین مطالبات و مشکلات خود پرداختند.

مهمترین خواسته بازنشستگان، اجرای کامل و دقیق «قانون متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی»، «تأسیس بیمارستان ویژه بازنشستگان در اصفهان»، «حفظ و صیانت از اموال سازمان تأمین اجتماعی»، «اعطای وام به بازنشستگان» و .. بود.

دکتر عباس مقتدایی طی مکاتباتی با مسئولین و وزرای مربوطه و تذکر کتبی، در حال پیگیری این موضوعات می باشد.