تقدیر و تشکر از برقرار کنندگان امنیت

در راستای قدردانی از زحمت کشان و فعالین اصفهان و بر اساس گزارش های مردمی رسیده، از سوی دفتر آقای دکتر مقتدایی از جناب سرهنگ کریمی، رئیس کلانتری 12 تقدیر و قدردانی صورت گرفت